Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Sut y mae cael mynediad at y gwasanaeth hwn?
Bydd angen i chi gael eich atgyfeirio gan weithiwr iechyd proffesiynol, er enghraifft meddyg teulu, nyrs y feddygfa neu ffisiotherapydd.
A ydw i'n gymwys ar gyfer y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff?
Mae'r cynllun wedi'i anelu at y rheiny sy'n 16 oed a hŷn ac sydd mewn perygl o gael cyflwr cronig, neu sydd â chyflwr cronig.
Beth y bydd yn ei gostio?
Ar hyn o bryd, mae'r cynllun yn costio £2.00 y sesiwn.
Pa mor hir y mae'r cynllun yn para?
Mae'r cynllun yn para rhwng 4 a 32 wythnos, yn dibynnu ar y rheswm dros atgyfeirio. Mae pob sesiwn yn para tua 1 awr. Mae'n ofynnol i chi fynychu sesiynau ac ymgyngoriadau dilynol ar ôl 16 a 52 wythnos.
Beth yw'r manteision corfforol?
Mae yna lawer o fanteision corfforol i'r cynllun. Mae'r rhain yn cynnwys:

   • Eich calon a'ch ysgyfaint yn dod yn fwy heini ac effeithlon
   • Eich cymalau'n cryfhau
   • Gallai leihau braster eich corff a gallech golli pwysau diangen
   • Teimlo'n fwy effro ac egnïol
   • Helpu i normaleiddio pwysedd gwaed
   • Lleihau'r risg o ddatblygu diabetes
   • Beth yw'r manteision seicolegol?
   • Gallech deimlo dan lai o straen ac yn llai pryderus
   • Gallech ddatblygu mwy o hunanbarch a hyder
   • Gallech ddechrau teimlo'n hapusach
   • Gallech gwrdd â phobl o'r un anian â chi
   • Gallech wneud ffrindiau newydd a allai wneud i chi fod yn fwy cymdeithasol.
  • I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma