Tystysgrifau Salwch

Salwch am 7 Niwrnod neu Lai

Os byddwch i ffwrdd o'r gwaith yn sâl am saith niwrnod neu lai, ni ddylai eich cyflogwr ofyn am dystiolaeth feddygol eich bod wedi bod yn sâl. Yn hytrach, gall ofyn i chi gadarnhau eich bod wedi bod yn sâl. Gallwch wneud hyn trwy lenwi ffurflen eich hun pan fyddwch yn dychwelyd i'r gwaith. Gelwir hyn yn hunanardystio.

Mwy na 7 Niwrnod o Salwch

Os byddwch i ffwrdd o'r gwaith yn sâl am fwy na saith niwrnod, bydd eich cyflogwr fel arfer yn gofyn am nodyn ffitrwydd (neu Ddatganiad Ffit i Weithio) gan eich meddyg teulu neu feddyg ysbyty. Weithiau cyfeirir at nodiadau ffitrwydd fel datganiadau meddygol neu nodiadau meddyg.

Pan fyddwch yn cyfrifo am faint o ddyddiau yr ydych wedi bod yn sâl, mae angen i chi gyfrif yr holl ddyddiau yn olynol yr ydych wedi bod yn sâl, gan gynnwys diwrnodau nad ydych fel arfer yn eu gweithio, er enghraifft penwythnosau a gwyliau banc.

Sut y mae cael nodyn "ffitrwydd"

If you need a fit note, contact Furnace House Surgery. Or if you are getting hospital treatment, ask for one from your hospital doctor.

Bydd eich meddyg yn eich asesu, ac os bydd yn penderfynu bod eich iechyd yn effeithio ar eich ffitrwydd i weithio, gall roi nodyn ffitrwydd i chi a rhoi gwybod naill ai:

  • "nad ydych yn ffit i weithio" neu 
  • "y gallech fod yn ffit i weithio o ystyried y cyngor canlynol"

Bydd eich meddyg yn dewis yr opsiwn "gall fod yn ffit i weithio" os yw o'r farn y gallwch wneud rhywfaint o waith, hyd yn oed os nad eich swydd arferol ydyw – gyda chymorth gan eich cyflogwr.

Trafodwch y cyngor hwn â'ch cyflogwr i weld a allwch ddychwelyd i'r gwaith. Er enghraifft, gallai eich meddyg awgrymu newidiadau posibl, fel:

  • dychwelyd i'r gwaith yn raddol – er enghraifft, trwy ddechrau'n rhan-amser
  • gweithio oriau gwahanol dros dro
  • cyflawni dyletswyddau neu dasgau gwahanol
  • cael cymorth arall i wneud eich swydd – er enghraifft, os oes gennych boen yn eich cefn, osgoi codi pethau trwm

Os na all eich cyflogwr ddarparu ar gyfer y newidiadau a gynghorir gan eich meddyg, yna caiff y nodyn ffitrwydd ei drin fel pe bai'n dweud "nad ydych yn ffit i weithio".

Taliadau ar gyfer Nodiadau Ffitrwydd

Ni fydd meddyg byth yn codi tâl am ddarparu nodyn ffitrwydd os byddwch i ffwrdd o'r gwaith yn sâl am fwy na saith niwrnod.

Ar gyfer salwch o saith niwrnod neu lai, gallai eich meddygfa godi tâl arnoch i ddarparu tystysgrif feddygol breifat.

For example, some employers may request medical evidence from employees who repeatedly take time off sick, even if each time they’re off work it’s for seven days or less. A fit note cannot be used for this purpose and a doctor may charge to issue a private certificate.  For more information click yma.